WTC.nl Klantenservice

Terug

Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden World Ticket Center

World Ticket Center is een handelsnaam van: World Ticket Center B.V.

Onze organisatie is lid van ANVR, IATA, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), PATA en ASTA.

Wanneer u een reservering maakt op de site van World Ticket Center (WTC.nl), dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van World Ticket Center, de ANVR voorwaarden en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Welke voorwaarden zijn van toepassing:
Lijndienst- en Lowcost vliegtickets:
Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl), ANVR Boekingsvoorwaarden en de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.
Chartervlucht/campingvlucht:
ANVR Boekingsvoorwaarden en Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl), tenzij de reisorganisator de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing heeft verklaard, is de Garantieregeling van Stichting Garantiefonds Reisgelden ook van toepassing.
Zonvakanties/Verre (pakket) reizen: Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl), ANVR Reisvoorwaarden, aanvullende voorwaarden van de leverancier, tevens is de Garantieregeling van Stichting Garantiefonds Reisgelden van toepassing.
Campers: Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl), ANVR Boekingsvoorwaarden en de voorwaarden van de camperleverancier.
Hotels: Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl), ANVR Boekingsvoorwaarden en voorwaarden van de betreffende leverancier en het hotel.
Autohuur: Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl) en de voorwaarden van de leverancier en autoverhuurder.
Verzekeringen: Algemene voorwaarden van World Ticket Center (WTC.nl) en de voorwaarden van de Europeesche Verzekeringen.

BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN

World Ticket Center is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels haar site informeert en adviseert World Ticket Center en worden reserveringen gemaakt. World Ticket Center verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van World Ticket Center. Hierop zijn enkele uitzonderingen. De boekingsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

In deze voorwaarden wordt gesproken over informatie, adviezen, bemiddeling en reserveringen van en door World Ticket Center. Dit geschiedt door informatie, advies op maat en sturing door onze site en middels e-mail of telefonisch contact. Ook daar waar u zelf handelingen verricht bemiddelt World Ticket Center voor u en maakt de reserveringen. In het vervolg van deze voorwaarden dient u uitspraken hieromtrent dan ook op deze wijze te interpreteren.

World Ticket Center kan een reservering voor u maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. World Ticket Center is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers, zonvakanties en verzekeringen voor u afsluiten.

World Ticket Center is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, touroperator of hotelier van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. World Ticket Center is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal World Ticket Center u bij boeking middels e-mail wel algemene informatie kunnen verstrekken.

World Ticket Center zal u in het algemeen direct bij het geven van de opdracht een bevestiging verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u per e-mail of per post toegezonden worden. World Ticket Center kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop dat voor reizen naar de USA specifieke voorwaarden gelden. Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het Visa Waiver Programma verplicht een elektronische reistoestemming te krijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten van Amerika. De informatie met betrekking tot de voorwaarden kunt u hier nalezen. De aanvraag moet minimaal 72 uur voor vertrek online worden ingediend op de website van ESTA. Zonder deze aanmelding is reizen naar of via de Verenigde Staten niet mogelijk. Per 8 september kost een ESTA aanvraag 14 dollar per persoon en moet bij de aanvraag worden voldaan. Uw gegevens zijn toegankelijk voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

Wij maken u erop attent dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.


Artikel 1 - Begripsbepalingen
1. De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en World Ticket Center waarbij World Ticket Center zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

2. Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

3. De vervoerder, accommodatieverschaffer, autoverhuurder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

4.
a. De opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door World Ticket Center verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

5. De dagen:
maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 22:00 uur, zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij World Ticket Center uitdrukkelijk aangeeft dat andere openingstijden gelden.


Artikel 2 - De opdracht in het algemeen
1. De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever dit op de site van World Ticket Center bevestigt, danwel per e-mail, fax of mondeling de opdracht aan World Ticket Center verstrekt.

2. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zomogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

3. De opdrachtgever is jegens World Ticket Center en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van World Ticket Center zelf een vergoeding is verschuldigd, zal World Ticket Center dat vooraf bekend maken.

4. De (opdracht) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden ge-e-maild, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

5. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden ge-e-maild zal deze door World Ticket Center worden nagezonden. De opdrachtgever kan binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

6. Losse diensten zijn op verzoek samengesteld en afkomstig van diverse leveranciers. Wij dragen geen zorg voor de inkoop van de diensten en kunnen dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten.

7. Het reserveren van tickets van verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen 1 route is voor eigen risico van de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever is zowel jegens World Ticket Center als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door World Ticket Center.


Artikel 3 - De reserveringsopdracht
1. De opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan World Ticket Center.

Indien u een reservering heeft gemaakt bij World Ticket Center dan gelden de volgende aanvullende voorwaarden. Het Team van World Ticket Center behoudt te allen tijde het recht om binnen 24 uur na reservering zich te herroepen op de bovengenoemde reisgegevens en tarieven. Dit omdat wij afhankelijk zijn van systemen van derden. Indien uw betaling niet is voldaan binnen 24 uur is de kans aanwezig dat uw vliegtarief is gewijzigd. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 7 Wijzigingen en Annuleringen.

Bij annulering van uw zonvakantie is World Ticket Center genoodzaakt om € 100,- p.p. plus de dossierkosten in rekening te brengen. Tevens zullen wij u doorbelasten volgens de geldende annuleringskosten als vermeld in de ANVR Voorwaarden.

2. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Het tarief & luchthavenbelasting zijn pas gegarandeerd nadat de tickets geprint zijn.

Informeer voor het boeken naar de voorwaarden van een ticket. In het algemeen zijn de voorwaarden die de airline aan een ticket stelt erg streng. Denk bij deze voorwaarden o.a. aan geldigheid, wijziging- en annuleringskosten, voorwaarden & condities.

3. Bij het online boeken van vliegtickets zijn de kosten opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast de ticketprijs, luchthavenbelastingen en eventuele andere toeslagen als een veiligheidstoeslag en/of brandstoftoeslag worden er ook Customer Service Charge en boekingskosten gerekend. De hoogte van deze charge en boekingskosten kan verschillen per gekozen maatschappij, reisperiode, land van boeken, tijdstip van boeken en is afhankelijk van het aantal eerder gemaakte boekingen van de hoofdboeker. In stap 4 wordt het totale kostenoverzicht getoond inclusief alle kosten en eventueel bijgeboekte producten.

4. Wij willen u erop attent maken dat boekingen die via onze site worden gemaakt definitief zijn. De zogenoemde "bedenktijd", die in de wet "kopen op afstand" wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten zoals vliegtickets, auto- en camperhuur, hotels, pakketreizen en verzekeringen.Vanaf het moment dat u op bevestigen hebt geklikt is uw boeking definitief. Indien u niet betaalt en afziet van uw boeking dan zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en brengen wij annuleringskosten in rekening. Zie artikel 7 Wijzigingen en Annuleringen.

5. Alle mededelingen van World Ticket Center of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever een boeking maakt verzekert hij ons gemachtigd te zijn om deze voorwaarden te aanvaarden. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep. Indien de opdrachtgever een boeking maakt voor meer dan één persoon, is hij verantwoordelijk voor alle verschuldigde betalingen voor elk groepslid waarvoor een boeking is gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over wordt gegaan en dat alle informatie die de opdrachtgever van ons of andere reisorganisatoren heeft ontvangen wordt doorgegeven aan alle leden van de groep. Alle informatie die door ons aan de opdrachtgever wordt overgemaakt zal worden beschouwd als overgemaakt aan elk lid van de groep waarvoor een boeking is gemaakt door de opdrachtgever.

6. Bij reserveringen voor Low Cost luchtvaartmaatschappijen ontvangt de opdrachtgever een boekingsbevestiging per mail. Reserveringen voor Low Cost Luchtvaartmaatschappijen kunnen via www.worldticketcenter.nl gemaakt worden. De Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden moeten rechtstreeks bij de betreffende luchtvaartmaatschappij worden opgevraagd door de opdrachtgever. Low Cost luchtvaartmaatschappijen kunnen afwijkende bagageregelingen toepassen. De specifieke bagageregelingen dient de opdrachtgever op te vragen bij de Low Cost Luchtvaartmaatschappij waarmee wordt gevlogen.

7. World Ticket Center maakt gebruik van e-tickets, dit is de elektronische versie van het papieren vliegticket. Over het algemeen maken alle airlines gebruik van e-tickets.

8. In de reisbescheiden van de opdrachtgever worden vluchttijden als leidraad weergegeven. Alle vertrek- en aankomsttijden op het e-ticket worden door de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen bekendgemaakt. Indien zich wijzigingen voordoen in de vertrek- en/of aankomsttijd kan de opdrachtgever World Ticket Center hier niet verantwoordelijk voor stellen.

9. World Ticket Center heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de opdrachtgever een specifieke plaats wenst, dient er zo vroeg mogelijk worden ingecheckt bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. Wij kunnen niet garanderen dat aan de wens van de opdrachtgever kan worden voldaan.

10. Indien een vlucht op het e-ticket als "direct" wordt omschreven betekent dit niet per definitie dat het om een non-stop vlucht gaat. Met een directe vlucht wordt bedoeld dat tijdens de reis niet van vliegtuig veranderd dient te worden.

11. Indien de opdrachtgever meer dan 28 weken zwanger is raden wij aan contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Sommige maatschappijen weigeren passagiers toe te laten die op het moment van reizen meer dan 28 weken zwanger zijn. Baby`s dienen minimal 6 weken te zijn op het moment van reizen en hebben geen recht op een eigen vliegtuigstoel. Voor kinderen vanaf 2 jaar dient een eigen stoel te worden geboekt. Een kind kan alleen als baby worden beschouwd als het op de datum van de terugreis jonger dan 2 jaar is.

12. Bij reserveringen voor lijndienstvluchten ontvangt de opdrachtgever per e-mail een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging. Dit is een email waarin gemeld wordt dat het ticket is afgegeven. Indien u geen e-mail met het elektronische ticketnummer ontvangt van World Ticket Center, dient de opdrachtgever contact op te nemen met het callcenter.

13. Nadat de opdrachtgever de Algemene boekingsvoorwaarden heeft bevestigd, is weigeren of annuleren niet kosteloos mogelijk. Een boeking is pas akkoord als de opdrachtgever onze bevestigingse-mail heeft ontvangen.

14. Het kan voorkomen dat tarieven vanaf een Europeesche luchthaven met overstap in Amsterdam voordeliger zijn dan tarieven met vertrek vanaf Amsterdam. Dit komt door het verschil in luchthavenbelasting tussen Schiphol en andere Europeesche landen. Het is niet toegestaan om bij vluchten vanaf een andere Europeesche luchthaven op en/of uit te stappen in Amsterdam.
In sommige gevallen kan de luchtvaartmaatschappij de klant hiervoor een boete opleggen.

15. Bij reserveringen van tickets met meerdere vluchtsegmenten dient de klant ten alle tijden gebruik te maken van alle geboekte segmenten. Indien de klant een segment niet gebruikt zal de luchtvaartmaatschappij de vervolg segmenten annuleren.
Segmenten die niet worden gebruikt kunnen niet worden gerestitueerd door zowel World Ticket Center als de luchtvaartmaatschappij.

16. De opdrachtgever dient de juiste contactgegevens door te geven aan World Ticket Center tijdens de reserveringsopdracht. Indien de gegevens wijzigen stelt de klant World Ticket Center hiervan op de hoogte. Mocht de opdrachtgever niet bereikbaar zijn via de doorgegeven contactgegevens is World Ticket Center niet aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan door het niet bereiken van de klant. Onder contactgegevens wordt verstaan: adres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Artikel 4 - Betalingen
1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door World Ticket Center aangegeven termijn aan World Ticket Center te zijn voldaan en bijgeschreven op één van de giro- of bankrekeningen van World Ticket Center. World Ticket Center is bevoegd zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) de verschuldigde bedragen te incasseren. Voor online boekingen geldt dat de betalingen binnen de termijn van 24 uur bijgeschreven dienen te zijn op één van de giro-of bankrekeningen van World Ticket Center.

2. World Ticket Center zal bij het verstrekken van de opdracht(en) minimaal een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).
Bij vrijwel alle luchtvaarttickets hanteert de luchtvaartmaatschappij de regel dat het ticket(s) binnen 2 werkdagen na reservering gemaakt dient te zijn. Het ticket(s) kan en zal pas gemaakt worden na ontvangst van het volledige -voor de gehele opdracht- verschuldigde bedrag.

3. Indien er een aanbetaling is verlangt dient het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door World Ticket Center te zijn ontvangen.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. World Ticket Center heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Overige gemaakte kosten die voortvloeien uit het incasseren van verschuldigde bedragen worden ook op de opdrachtgever verhaald.

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

6. Een creditcard is verplicht bij autohuur.

7. Om wijzigingskosten, uwerzijds, te voorkomen dient u voordat de betaling door ons is ontvangen, onjuist vermelde gegevens op de factuur kenbaar te maken.

8. Indien de opdrachtgever naar een risicobestemming reist staat World Ticket Center in haar recht te vragen om een andere betaalwijze dan per creditcard. In het belang van de opdrachtgever en World Ticket Center wordt van reizigers naar risicobestemmingen om een andere betaalwijze gevraagd. Indien geen andere betaling door ons wordt ontvangen wordt er geen ticket afgegeven.

9. Lowcost maatschappijen berekenen toeslagen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuks bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Lowcost maatschappijen berekenen ook kosten voor onder andere consumpties aan boord, inchecken op de luchthaven i.p.v. online. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de toeslagen die de lowcost maatschappij berekent.

10.Indien een betaling met creditcard, iDeal, Mistercash of Telebankieren tijdens het boekingsproces niet wordt geaccepteerd of mislukt door een bekende of onbekende reden, is de boeking wel definitief. Er is reeds door u akkoord gegeven door de boeking en de boekingsvoorwaarden te bevestigen in stap 4. De betaling dient binnen 24 uur bij World Ticket Center binnen te zijn.

11. Luchthavens in verschillende continenten kunnen ter plaatse een extra luchthavenbelasting berekenen. Deze luchthavenbelasting staat los van het door u geboekte ticket, maar wordt plaatselijk berekend door de luchthaven. Dit bedrag kan variëren en verschilt per bestemming. World Ticket Center stelt zich niet aansprakelijk voor deze kosten daar passagiers wordt verplicht deze op de desbetreffende luchthaven te betalen. De klant dient zelf te informeren naar de hoogte van de kosten voor de desbetreffende bestemming.

12. Bij zonvakanties met een vertrekdatum binnen 8 weken vanaf het moment van boeken dient direct het volledige bedrag te worden betaald. Boekt u een zonvakantie met meer dan 8 weken voor aanvang van de reis, kunt u een aanbetaling doen van 25% van de totale reissom plus de boekingskosten en de kosten van de reis- en of annuleringsverzekering indien u deze heeft afgesloten. De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum bij ons binnen te zijn. Voor de restantbetaling ontvangt u ongeveer 10 weken voor vertrek per mail een IDEAL betalingslink om de restantbetaling te voldoen.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid
1. World Ticket Center zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt World Ticket Center geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
World Ticket Center draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

3. Voorzover World Ticket Center zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van World Ticket Center beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis en/of annuleringskostenverzekering danwel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5. World Ticket Center is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van World Ticket Center en/of de door deze ingeschakelde derde.

6. Informeer naar visa & vaccinaties bij betreffende instanties. World Ticket Center kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

7. World Ticket Center is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Boekingskosten, Creditcard kosten en eventuele annuleringverzekering worden niet gerestitueerd. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Lees hier meer informatie.

8. Consumenten die via www.worlticketcenter.nl een boeking gemaakt hebben, ontvangen per mail informatie van World Ticket Center over acties en reisaanbiedingen, mits zij de optie Nieuwsbrief ontvangen hebben uitgevinkt in het reserveringssysteem. Consumenten die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief worden wekelijks door World Ticket Center geïnformeerd over acties en reisaanbiedingen.

9. World Ticket Center kan niet garanderen dat aan de vraag naar speciale verzoeken kan worden voldaan, omdat we geen directe controle hebben over de manier waarop de diensten worden verleend door onze leveranciers.

10.World Ticket Center kan geen aansprakelijk aanvaarden of enige vorm van compensatie betalen als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht omvatten: ongebruikelijke, onvoorspelbare, onvermijdelijke gebeurtenissen waar World Ticket Center geen controle over heeft, zoals sluiting van een luchthaven door een aswolk, natuurrampen, terroristische activiteiten, brand, slechte weersomstandigheden tijdens vakantie, burgerlijke opstandigheid en oorlog en faillissement van de luchtvaartmaatschappij.

11. World Ticket Center kan geen aansprakelijk aanvaarden bij faillissement van de luchtvaartmaatschappij. Om te voorkomen dat u als klant uw geld kwijt bent als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat bieden wij u in samenwerking met de Europeesche Verzekeringen de vliegticketverzekering. Hierdoor bent u er van verzekerd dat u uw geld terugkrijgt bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij, tot een maximum van € 1.500.- per ticket.

12. Accommodaties
a. World Ticket Center wijst u er op dat de informatie met betrekking tot de afstand tussen het stadcentrum en de locatie van accommodaties op de voorziene kaarten louter informatief zijn. Indien u een accommodatie wenst binnen een bepaalde afstand van het stadcentrum of nabij een specifieke locatie, dient u vóór de boeking contact op te nemen met de accommodatie in kwestie.

b. Indien World Ticket Center de gewenste accommodatie niet kan bevestigen, nemen wij telefonisch contact op met de opdrachtgever om een alternatieve accommodatie naar wens te vinden.

c. World Ticket Center is niet verantwoordelijk voor mogelijke beperkingen in faciliteiten als gevolg van de aanwezigheid van andere hotelgasten en hun activiteiten. Accommodaties mogen hun faciliteiten veranderen zonder World Ticket Center daarbij eerst op de hoogte te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de faciliteiten met de accommodatie te bevestigen tijdens de reis. Seizoensgebonden faciliteiten kunnen door de accommodatie, zonder vooraankondiging, in of buiten gebruik worden gesteld. Maaltijden zijn alleen inbegrepen indien vermeld op de zoekresultaten van de accommodatie en op de boekingsbevestiging.

d. World Ticket Center wijst u er op dat er ter plaatse een toeristenbelasting, zogeheten 'resort fee' berekend kan worden. Dit bedrag, afhankelijk van uw bestemming wordt per persoon per nacht berekend en dient ter plaatse aan de accommodatie te worden betaald. World Ticket Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten.

13. Auto- en Camperreserveringen
a. Auto- en camperverhuurbedrijven hanteren een minimumleeftijd om een auto of camper te mogen huren zonder een extra toeslag te moeten betalen; deze minimumleeftijd is 25 jaar of ouder. Chauffeurs tussen 21 en 24 jaar betalen een extra toeslag die ter plaatse dient te worden betaald. In de huurvoorwaarden van de desbetreffende huurmaatschappij leest de opdrachtgever alle toeslagen die de maatschappij hanteert.

b. Indien de chauffeur van een auto- of camper ouder is dan 60 jaar is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de maximumleeftijd te controleren die de verhuurmaatschappij hanteert. De maximumleeftijd varieert per maatschappij. Indien de opdrachtgever deze gegevens niet controleert bestaat de kans dat er geen auto of camper gehuurd kan worden op de plaats van bestemming.

c. Verhuurmaatschappijen aanvaarden alleen creditcards voor de betaling van de huurwaarborg op de verhuurlocatie. De creditcard moet eigendom zijn van de chauffeur. World Ticket Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van compensatie indien de chauffeur niet over een creditcard beschikt op het ogenblik dat de auto of camper wordt afgehaald en de verhuur door de verhuurmaatschappij wordt geweigerd.

d. Verhuurmaatschappijen berekenen veelal een no show fee en deze is in sommige gevallen de volledige huurprijs. Bij no show kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie.

e. Indien de huurprijzen door verhuurmaatschappijen worden verhoogd is World Ticket Center genoodzaakt deze kosten op het moment van verhuur aan de opdrachtgever te berekenen. Omdat prijsverhogingen worden opgelegd door derden, zijn deze extra kosten niet te voorkomen.

f. Autohuur is ten alle tijden op aanvraag bij de verhuurmaatschappij. Indien de aanvraag niet akkoord komt zal World Ticket Center u een ander aanbod doen indien beschikbaar voor de gewenste huurperiode. Dit kan effect hebben op de soort auto en het bedrag van de huursom.

14. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of transportbedrijf voor de geboekte reis van toepassing zijn. World Ticket Center is uitsluitend erkend als organisator voor reizen en vakanties en controleert of exploiteert geen enkele luchtvaartmaatschappij, vervoersbedrijf of spoormaatschappij.

15. Indien volgens onze mening of volgens die van onze leveranciers, het gedrag van de opdrachtgever ongepast is of gevaar, belediging, leed of schade aan derden veroorzaakt of waarbij het risico bestaat op beschadiging van de eigendom van anderen, kunnen wij en/of onze leveranciers de nodige actie ondernemen teneinde de veiligheid en het comfort te verzekeren van andere klanten, hun eigendom en die van onze leveranciers, inclusief het beëindigen van de reis van de opdrachtgever, in welk geval onze verantwoordelijkheid en die van onze leverancier tegenover de opdrachtgever onmiddellijk ophoudt te bestaan. De opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van alle kosten die wij uit noodzaak hebben moeten maken als gevolg van een dergelijke beëindiging van de reis.

16. Indien de opdrachtgever gehandicapt of hulpbehoevend is, over een beperkte mobiliteit beschikt of om een bepaalde reden speciale bijstand vereist dient de opdrachtgever ons hiervan op de hoogte te brengen op het ogenblik van boeken. Als deze vereisten vóór de afreis veranderen, dient de opdrachtgever ons daarvan op de hoogte te stellen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies dat de opdrachtgever lijdt indien wij of onze leveranciers niet in staat zijn om aan de vereisten te voldoen.

17. World Ticket Center verkrijgt bij sommige airlines haar vlucht informatie door middel van 'screenscraping'. In enkele gevallen kan een airline besluiten passagiers te weigeren die niet dmv haar eigen website zijn geboekt maar door middel van een website van derden, in dit geval die van World Ticket Center. Indien een passagier door deze regel geweigerd wordt, is World Ticket Center niet verantwoordelijk voor het verzorgen van vervangend vervoer voor de klant, aangezien wij die hiervan vooraf aan het maken van de boeking op de hoogte hebben gebracht.

18. Wanneer de klant besluit meerdere afzonderlijke tickets te boeken bij World Ticket Center en/of een andere reisorganisatie, is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele omboekkosten wanneer vluchten door wijzigingen en/of annuleringen vanuit de luchtvaartmaatschappij niet meer op elkaar aansluiten.

19. Vertrektijden die staan vermeldt op het door World Ticket Center uitgegeven E-tickets zijn ten allen tijden lokale tijden. De klant is zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van de actuele vertrektijd.

20. World Ticket Center is niet aansprakelijk voor incheckkosten die een lowcost maatschappij berekend. De klant wordt via het e-ticket op de hoogte gesteld van deze regel en de werkwijze voor het online inchecken.

21. E-mail
a.De informatie in een door World ticket Center verzonden e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van World Ticket Center niet toegestaan. World Ticket Center kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender.


Artikel 6 - Documenten
1. Voor alle reizen naar het buitenland zijn geldige reisdocumenten vereist. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden op de website van Visum Centrale. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen op www.visumcentrale.nl. Let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).

2. Voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites www.thuisvaccinatie.nl, www.ggd.nl of www.havenziekenhuis.nl.

3. World Ticket Center kan op uw verzoek per e-mail algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.

4. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. World Ticket Center streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, danwel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Deze informatie kunt u verkrijgen op Teletekst: vertrek-en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141 en op internet:
www.schiphol.nl

5. Daar vluchtnummers en -tijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijdig voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren.

6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle juiste reisbescheiden. World Ticket Center kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden, of het niet ontvangen van de reisbescheiden (vouchers/tickets).

7. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de naam op het paspoort exact overeenkomt met de naam op het ticket. Bij een onjuiste benaming op het ticket is het mogelijk dat de opdrachtgever niet mag reizen en de eventuele afgesloten reisverzekering ongeldig is. Indien de opdrachtgever, na het boeken van een vakantie maar vóór het afreizen, van naam verandert, bv. als gevolg van een huwelijk, moet World Ticket Center hier onmiddellijk van op de hoogte worden gebracht, zodat we de nodige aanpassingen kunnen maken op de reisdocumenten.

8. Wij raden de opdrachtgever aan een geschikte reisverzekering af te sluiten om (tot een minimum) de kosten te dekken die men oploopt bij een reisannulering of voor dringende medische bijstand, inclusief repatriëring, in geval van ongeval of ziekte terwijl de opdrachtgever zich in het buitenland bevindt. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever na te gaan of de verzekering die wordt afgesloten geschikt is en volstaat aan de specifieke behoeften.


Artikel 7 - Wijzigingen en Annuleringen
1. Vliegtickets
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen telefonisch op 020 - 626 10 11 of per e-mail via info@wtc.nl
en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is World Ticket Center niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. World Ticket Center heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen, zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die World Ticket Center moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. Naast de door ons gepubliceerde wijzigings-en annuleringskosten brengen wij de volgende kosten in rekening:

Voor dat ticket is uitgegeven:
Wijzigen: € 25,- per persoon
Annuleren: € 50,- per persoon + reserveringskosten

Nadat ticket is uitgegeven: (dit is nadat uw betaling door ons ontvangen is)
Wijzigen: € 75,- per persoon + de doorberekende kosten van de airline (deze kosten zijn vaak 100%)
Annuleren: Dit is zeer afhankelijk van de voorwaarden. Vaak zijn de kosten 100%, in het gunstige geval zijn de kosten vanaf 35% van het totaalbedrag.

Indien de opdrachtgever wil annuleren om reden van een tijdswijziging en/of annulering vanuit van de airline, geldt dat minimaal de reserveringskosten gehandhaafd blijven met een maximum tot 100% kosten van de reissom. Dit laatste is echter afhankelijk van verschillende factoren zoals voorwaarden van de airline en/of het tarief.

Indien u eventueel teruggave verwacht van de airline naar aanleiding van een klacht, wijziging of annulering, kan dit lang duren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de leverancier. Wanneer wij het eventueel terug te storten bedrag van hen ontvangen hebben, zullen wij het zo snel mogelijk aan u over maken. U dient er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen in dergelijke gevallen erg traag kunnen zijn en de procedure minstens een paar maanden kan duren. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Lijndienstvluchten
Per airline kunnen de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden verschillen voor een lijndienstvlucht. Voor het wijzigen van de reis hanteert World Ticket Center een fee van € 75,- per ticket naast de kosten die de airline berekent. De opdrachtgever dient het wijziging- of annuleringsformulier in te vullen om de procedure na te vragen voor de desbetreffende reis is. De kosten zijn per Touroperator, bestemming en vertrekdatum verschillend.

3. Low cost vluchten
De annuleringskosten voor Low Cost Airlines bedragen 100%, dit betekent dat de opdrachtgever bij annulering van deze vlucht helaas geen restitutie kan verkrijgen via World Ticket Center of de airline. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten, adviseren wij bij de verzekeringsmaatschappij te informeren of de reden van annuleren valt onder de dekking van de afgesloten annuleringsverzekering. Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten via World Ticket Center dan moet er contact worden opgenomen met de Europeesche verzekeringsmaatschappij, te bereiken via 020-6515253. Voor het wijzigen van een low cost vlucht hanteert World Ticket Center een fee van € 75,- per ticket naast de kosten die de airline berekent.

4. Stedentrips
Voor het wijzigen van een stedentrip hanteert World Ticket Center een fee van € 75,- swper persoon naast de kosten die de leveranciers van vluchten en accommodaties berekenen. De opdrachtgever dient het wijzigingsformulier in te vullen, zodat World Ticket Center de procedure kan opvragen voor de stedentrip bij de desbetreffende leverancier. De kosten voor een wijziging van een stedentrip zijn per leverancier, bestemming en vertrekdatum verschillend. Indien een gewenste datumwijziging mogelijk is bij de leverancier kan er een tariefverschil optreden, dit bedrag zal de opdrachtgever aan World Ticket Center moeten voldoen. De kosten voor een annulering van een stedentrip zijn ook per leverancier, bestemming en vertrekdatum verschillend. Een annulering van een stedentrip is over het algemeen non-refundable, dit betekent dat er 100 % kosten worden berekend door de leveranciers.

5. Hotels
Wijzigingskosten en annuleringskosten zijn ten alle tijden op aanvraag bij de supplier/hotelier. In de meeste gevallen zijn de annuleringskosten 100% van de reissom.


6. Autohuur/Camperhuur
Voor het wijzigen van de auto- en camperhuur hanteert World Ticket Center een fee van
€ 25,- per boeking naast de kosten die de verhuurmaatschappij berekent.
Om de annuleringskosten op te vragen dient de opdrachtgever contact op te nemen met ons service team. Annuleringskosten zijn per verhuurmaatschappij, bestemming en vertrekdatum verschillend. World Ticket Center berekent bovenop de annuleringskosten van de verhuurmaatschappij € '100,- annuleringskosten.

Alle wijzigingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid, beperkingen en restricties van de desbetreffende reisorganisator (luchtvaartmaatschappij, hotel, auto- of camperverhuurbedrijf)

7. Naamswijzigingen
De voorwaarden voor naamswijzigingen verschillen per airline. Helaas is het in geen geval mogelijk om een naam geheel aan te passen naar een ander persoon. In de meeste gevallen dient er een geheel nieuw ticket te worden betaald + wijzigingskosten van € 75,-
Het oude ticket wordt ingediend voor refund bij de airline en na 3-6 maanden kunt u het betaalde bedrag minus de wijzigingskosten retour verwachten. Het komt voor dat de airline een speciale procedure hanteert met betrekking tot naamswijzigingen. De opdrachtgever dient het wijzigingsformulier in te vullen om de procedure voor zijn/haar ticket na te vragen bij de desbetreffende airline.


8. De Algemene Voorwaarden van World Ticket Center kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder dat de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld. Voorwaarden waarin een wijziging is aangebracht gaan van kracht op het moment dat ze worden getoond op www.worldticketcenter.nl en de opdrachtgever de desbetreffende voorwaarden heeft aanvaard.

9. Significante wijzigingen
Significante wijzingen worden gewoonlijk beschouwd als een wijziging van meer dan 12 uur in de vertrektijd van de opdrachtgever; een wijziging in een overzeese bestemming; een wijziging van accommodatie tot een lagere classificatie dan de opdrachtgever heeft geboekt. Indien de vlucht van de opdrachtgever wordt afgelast zullen de rechten en rechtsmiddelen van de opdrachtgever beheerst worden door de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

10. Indien onze medewerkers informatie verstrekken over annuleringen, kosten en /of gevolgen hiervan, is World Ticket Center niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie. World Ticket Center heeft altijd de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke toezeggingen te herroepen.

11. Schemawijzigingen
Luchtvaartmaatschappijen zijn bevoegd uw reisschema ten alle tijden te wijzigen en of te annuleren. Het type toestel waarmee uw vlucht wordt uitgevoerd kan ook gewijzigd worden door de luchtvaartmaatschappij. World Ticket Center zal in overleg met de klant en de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een passend alternatief zoeken. In het geval de passagier niet akkoord gaat met het alternatief is er in de meeste gevallen mogelijkheid tot annuleren. De toestemming om het ticket te annuleren vraagt World Ticket Center aan bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Bij annulering heeft World Ticket Center het recht om € 25,- per persoon annuleringskosten te berekenen naast de dossierkosten. De restitutie procedure bij de luchtvaartmaatschappijen duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

12. Quick Parking
De annuleringskosten van een Quickparking boeking bedragen € 15,- en de annulering dient per mail te worden ingediend

13. Zonvakanties/Cruises
Bij annulering van uw zonvakantie is World Ticket Center genoodzaakt om € 100,- p.p. plus de dossierkosten in rekening te brengen. Tevens zullen wij u doorbelasten volgens de geldende annuleringskosten als vermeld in de ANVR Voorwaarden.


Artikel 8 - Rente en incassokosten
1. De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door World Ticket Center ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 45,-,tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


Artikel 9 - Geschillen
1. Op alle geschillen tussen World Ticket Center en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

2. Klachten over een door World Ticket Center gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie moeten binnen 15 dagen na terugkeer van de gereserveerde dienst schriftelijk en gemotiveerd bij World Ticket Center worden ingediend. Indien de reis niet heeft plaats gevonden dienen klachten, over een door World Ticket Center gemaakte reservering of verstrekte adviezen en informatie, uiterlijk binnen één maand na de officiële vertrekdatum (staat in de reisbescheiden) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend.

3. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), danwel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door World Ticket Center één jaar na deze dienstverlening.

Geen antwoord op uw vraag?

No answer to your question?

Ask your question below and we will send a response within 48 hours. Leaves you within one week, we advise you to contact us by telephone instead of mail.

 
 

Required field

Heeft u nog vragen?

Onze klantenservice staat 7 dagen per week voor u klaar. Bekijk onze openingstijden

WTC.nl FacebookWTC.nl TwitterWTC.nl e-mail
Openingstijden Callcenter:Telefoon:
Ma t/m vr:09:00 tot 21:00020 - 6261011 (NL)
Za:10:00 tot 17:00070 - 661671 (BE)
Zo:12:00 tot 17:00Overige landen +31 (0)20 616 10 11

Heeft u een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Voor telefonische boekingen bel 020-6261011

Openingstijden Reiswinkel:
Ma t/m vr:09:30 tot 18:00
Za:10:00 tot 17:00
Zo:12:00 tot 17:00